SUAC S.A es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc conseqüent, que pugui o tingui el potencial de perjudicar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un produce o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emisor, comerciant, titular de la targeta, o targetes.”

 

1. OBJECTE

Les presents condicions generals regulen l’adquisició dels productes oferts en el lloc web www.caus1916.com, del que és titular SUAC S.A. (més endavant, CAUS).

L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’aceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense prejudici de l’aceptació de les condicions particulars que puguin ser d’aplicació a l’adquirir determinats productes.

Aquestes condicions generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomenable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes ofertats.

2. IDENTIFICACIÓ

CAUS en cumpliment de la Ley 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: SUAC S.A.

 • El seu nom comercial és: CAUS

 • El seu CIF és: A08817199.

 • El seu domicili social està a: PUIG REIG (08692), BARCELONA, Espanya

 

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

·      Tel: 93 838 00 14.

·       Email: info@caus1916.com

 • Codi postal: PUIG REIG (08692), BARCELONA, Espanya.

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAUS es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. PRODUCTES

Els productes ofertats, junt amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu aparegui en pantalla.

CAUS es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, CAUS podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveiss als ofertats actualment. Així mateix, CAUS es reserva el drte a retirar o deixar d‘oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.

Tot això sense prejudici de que l’adquisició d’algun dels productes només podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, otorgant per part de CAUS a l’interessat un nombre d’usuari i una contrassenya, els quals l’identificaran i habilitaran personalment per poder tenir accés als productes.

Una cop dins de www.caus1916.com i per accedir a la contratació dels diferents productes, l’usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, que suposarà la lectura i aceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.caus1916.com.

OBSERVACIONS
L’usuari ha de registrar-se al portal web amb les seves dades per poder tramitar la comanda.

 

5. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

PRODUCTES

CAUS pretén garantitzar la disponibilitat de tots els productes que estan publicitats a través de www.caus1916.com. No obstant, en el cas de que qualsevol producte sol·licitat no estigués disponible o si el mateix s’hagués esgotat, se l’informarà al client en el moment de la compra El més abans possible.

De no trovar-se disponible el producto, i havent estat informat d’això el consumidor, CAUS podrà subministrar un producte de característiques similars sense augment de preu, en el que el consumidor podrà acceptar-ho o rebeutjar-ho exercint el seu dret de desistiment i ressolució del contrate.

En cas d’indisponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució pel client, el reemborsament prèviament abonat, s’efectuarà en el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin consequència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a SUAC S.A. del motiu de devolució a través info@caus1916.com

Si CAUS es retrassa injustificadament en la devolució de les quantitats abonades, el consumidor podrà reclamar el doble de la quantitat adeudada.

 

6. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRATACIÓ

Per realitzar qualsevol compra a www.caus1916.com, és necessari que el client sigui major d’edat.

A més, serà precís que el client es registri a www.caus1916.com a través d’un formulari de recollida de dades en el que es proporcioni a CAUS la informació necessària per la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de CAUS.

Els passos a seguir per realitzar la compra són:

 1. Registre d’usuari

 2. Escollir els productes

 3. Pagament

 

Així mateix és recomenable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport dedurabilitat de les condicions de venda al realitzar la seva comanda, així com també del comprobant de recepció enviat per CAUS per correu electrònic.

 

FACTURACIÓ

Amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.
A tal efecte, el client consenteix que aquesta factura se li envïi en format electrònic. El client la recibrà per email. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment info@caus1916.com per rebre la factura en paper.

 

7. ENTREGA

PRODUCTES

La comanda serà entregada al domicili designat pel client en el moment de la contratació segons la modaltat escullida.

 

8. FORMES I TERMINIS D’ENTREGA

L’entrega es realitzarà mitjançant agència de transport especialitzat i segons terminis d’entrega i condicions d’entrega en el momento de la compra.

 

9. PREUS, GASTOS I IMPOSTOS

Els preus dels productes que es recullen a www.caus1916.com vindran expressats en Euros a no ser que s’expressi el contrari i estaran garantitzats durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quin sigui el destí de la comanda. Els preus finals de tots els productes, (i en el seu cas, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) juntament amb les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflexa en cadascun dels artícles que apareixen en el catàleg de www.caus1916.com

 • Els productes tenen l’IVA inclòs.

 • El tipus d’IVA és del 10 %.

 • Gastos d’enviament: No.

 

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De totes maneres, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

10. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

Per targeta de crèdit o dèbit:
Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la pasarel·la de pagament segura SSL del nuestre Banc. Si fós necessari realitzar qualsevol devolució o cancelació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdito són introduits directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduits ni registrats a cap servidor de SUAC S.A.. Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitarà sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un còdig de validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el dors de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguritat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web. Quan l’import d’una compra ha estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions d’adeudament i  devolució en les contes del proveïdor i del titular s’efectuaran en la major brevetat. Tot i així, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fós conseqüència d’haver-se executat el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat amb SUAC S.A.. al rescabalament dels danys i prejudicis ocasionats com consequència d’aquesta anul·lació.

11. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, del 16 de novembre, pel que s’aproba el texte referit de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:

 • Prestació de serveis ja executats o començats.

 • Subministre de bens precintats que no poden ser tornats per raons de salut o higiene.

 • Subministre de bens que amb la seva entrega s’hagin barrejat amb altres.

 

PRODUCTES

El client disposarà d’un plaç màxim d’1 dia natural des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per informar a CAUS sobre el seu desig de desistir del contrate.

El desistimient implica que, CAUS procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un plaç màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment escullit pel client pel seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contrate omplint el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a la direcció de correu electrònic de CAUS.

CAUS comunicarà al consumidor en suport durader un acusament de recepció d’aquest desistiment.

Per procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent envoltori original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.

Una vegada rebem la seva sol·licitut ens posarem en contacte amb el client per indicar-li els detalls de la devolució.

L’empresari soportarà els costos de devolució dels bens.

OBSERVACIONS
En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin consequència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a SUAC S.A. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contratació, i sense cost algun pel client. SUAC S.A. es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou dacord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

 

 

12. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contrate, segons l’establert en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la llei general per la defensa dels consumidors i usuaris.

Si el producte no fos conforme amb el contrate, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent ambdues gratuïtes pel consumidor, les quals es portaran a terme en un plaç de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la que van ser destinades.

Si conclosa la reparació i entregat el producte, aquest segueix sent no conforme al contrate, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contrate.

 

13. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació a CAUS el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client al número de telèfon 93 838 00 14, o a través de la direcció de correu electrònico info@caus1916.com.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme al Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de ressolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

14. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.

 

Product added to compare.